woensdag 16 maart 2011

SITE2011: TPACK Symposium, alle presentaties

Via die website van Punya Mishra is het nu mogelijk om alle presentaties die gegeven zijn tijdens het TPACK Symposium op SITE te bekijken.

De titel van ons symposium was "Teachers’ assessment of TPACK: Where are we and what is needed?" en degenen die bijgedragen hebben:
- Joke Voogt, Ghaida Alayyar, Petra Fisser, Douglas Agyei, Bart Ormel, University of Twente, Netherlands, Chantal Velthuis, Edith Stein University of Applied Sciences, Netherlands, Jo Tondeur, University of Ghent, Belgium;
- Tae Shin: University of Central Missouri, Punya Mishra & Matt Koehler: Michigan State University;
- Denise Schmidt, Evrim Baran, Ann Thompson, Wei Wang: Iowa State University;
- David Gibson (discussant), Global Challenge.

Ook de andere presentaties die Punya verzorgd heeft op SITE zijn op zijn site te vinden.

zaterdag 12 maart 2011

SITE2011: TPACK, wat hebben we geleerd?

Tijd voor een terugblik op de conferentie en dan met name naar de TPACK-gerelateerde dingen, oftewel: wat hebben we geleerd?
  1. Er gebeurt heel veel op het gebied van TPACK. Niet alleen in de Verenigde Staten, maar het TPACK-virus verspreid zich over de hele wereld. We hebben presentaties gezien van ervaringen in Amerika, Australie, Azie, Afrika en Europa. Instrumenten worden in allerlei talen vertaald en ingezet, leraren in opleiding gaan actief aan de slag en eigenlijk is overal de boodschap: Yes we can! (om maar even in Amerikaanse termen te spreken).
  2. Er gebeurt ook nog heel veel niet. We zijn allemaal op kleine schaal bezig, ik heb geen voorbeelden gezien of gehoord waarbij het gelukt is om binnen een hele lerarenopleiding of op een hele school bezig te zijn met TPACK. Het zijn met name specifieke vakken waar TPACK aan gekoppeld wordt.
  3. We zijn het wiel niet allemaal apart aan het uitvinden. We weten wat er aan ideeen, werkwijzen en instrumenten beschikbaar is en proberen gebruik te maken en te leren van elkaars ervaringen. Of het nu gaat om het gebruiken van elkaars vragenlijsten of het delen van ervaringen rondom de "learning by design" benadering, we weten de belangrijkste bronnen te vinden en - misschien nog wel belangrijker - deze bronnen zijn graag bereid om hun materialen en ervaringen te delen.
  4. Het TPACK model is een beeld, een situatieschets van waar we naar toe willen. Het geeft houvast en een soort "checklist" zodat we ervoor zorgen dat we altijd aan de combinatie inhoud, didactiek en technologie denken. Het is echter geen implementatie- of professionaliseringsmodel!
  5. TPACK ontwikkelen bij leraren (in opleiding) lijkt het beste te lukken als je heb actief laat werken aan het ontwerpen en ontwikkelen van lesmateriaal dat ondersteund wordt met ict en dat daarna ook echt in de praktijk toegepast kan worden.  TPACK ontwikkel je echter pas echt als je meerdere keren ervaring hiermee opdoet.
  6. TPACK is te meten. Belangrijk daarbij is echter dat je meerdere instrumenten gebruikt (vragenlijsten, observaties, beoordelen van lesplannen, interviews) om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de zelfingeschatte TPACK en de werkelijke TPACK van iemand. Daarnaast is het belangrijk om niet een (1) keer te meten, maar in ieder geval voor en na een specifieke interventie en het liefst nog vaker over een lagere periode.
  7. TPACK meten is lastig. Het interpreteren van de resultaten van je meting is lastig. Je meet bijna nooit alleen de losse cirkels van het model, maar meestal de overlap tussen 2 of 3 cirkels. Dat maakt dat je van te voren heel goed moet weten wat je precies wilt gaan meten en welke professionaliseringsslag je wilt gaan maken. Relatief simpele analyses van de uiteindelijke resultaten is niet afdoende.
Grotendeels zijn bovenstaande punten een bevestiging van wat we voor de conferentie al dachten en deels ook al wisten. En ook dat is wat mij betreft een grote meerwaarde, we zitten blijkbaar op de goede weg. Ik hoop dat we het komende jaar weer een stap verder kunnen zetten, waarbij we wat mij betreft praktijk en onderzoek moeten blijven koppelen aan elkaar, zodat praktijk en onderzoek ook iets aan elkaar blijven hebben. Hier op de conferentie wordt die combi praktijk-onderzoek de "Twente approach" genoemd en is men zeer geinteresseerd in onze ideeen en aanpak. En daar mogen wij dan weer best trots op zijn!

donderdag 10 maart 2011

SITE2011: TPACK Learning by Design

Liangye Lu en Laurene Johnson van Syracuse University gaven vanmiddag een presentatie over "Learning by Design: TPACK in Action". Zij leggen uit dat Learning by Design projectgebaseerd en studentgecentreerd is. Zij benadrukken dat je TPACK als model niet expliciet moet aanbieden, maar dat je de lerenden impliciet met TPACK kennis moet laten maken door middel van deze manier van werken. Daar kan je verschillende opvattingen over hebben..

Belangrijk is in ieder geval dat de studenten actief bezig moeten zijn met het ontwerpen van iets wat je echt in de praktijk zou kunnen gebruiken. Daarbij gebruiken Liangye Lu en Laurene Johnson de volgende fasering:

Ook hier is het weer belangrijk dat je niet alleen actief bezig bent, maar dat je je lesactiviteiten eerst uitprobeert een relatief veilige omgeving, oftewel: eerst uitproberen met medestudenten. De medestudenten en de docent geven feedback en daarna ga je pas de echte praktijk in.

Interessant is dat deze onderzoekers/lerarenopleiders net als Ghaida Alayyar (een van onze PhD studenten) een reflectievraag stelt aan de studenten over TPACK: wat denk jij dat TPACK is, hoe pas je het toe en wat denk je dat jouw leerlingen leren? De presentatoren gaan hier niet veel verder op in, maar uit Ghaida's onderzoek lijkt te komen dat het stellen van deze vraag een extra bijdrage levert aan de ontwikkeling van TPACK.

SITE2011: TPACK observatie-instrument

Nog een presentatie waar ik naar uitgekeken heb: Testing a TPACK-based Technology Integration Observation Instrument van Mark Hofer, Neal Grandgenett, Judi Harris en Kathy Swan. Vorig jaar was ik bij hun presentatie over de TPACK Rubric, deze keer gaat het over het observeren van de lespraktijk. Judi begint de presentatie met ons eraan te herinneren dat er al veel gedaan wordt aan onderzoek naar TPACK, hoe TPACK ontwikkeld wordt en hoe je dat kan meten. Tot nu toe meten we met name door middel van vragenlijsten, maar ondertussen komen daar steeds vaker observaties, interviews en het bekijken van "artifacts", zoals lesplannen of lesmaterialen bij kijken.

Bij het ontwikkelen van het observatie-instrument is gekeken naar de TPACK Rubric en andere bestaande observatie instrumenten. Het observatie-instrument ziet er weer uit als een Rubric (en is net als de rubric ook beschikbaar). Voordat je de rubric gaat invullen geef je details over de te observeren les. Dit geeft je meer context informatie over de les die je gaat observeren. Het observatie-instrument heeft niet alleen score mogelijkheden voor TPACK-delen, maar ook voor "instructional use" en "technology logistics". Deze twee categorieen zijn toegevoegd omdat er tijdens een les bijna altijd wel iets gebeurt rondom de technologie waardoor je ter plekke dingen moet aanpassen. Ook weer rekening houden met de context dus! Het instrument is getest en de betrouwbaarheid blijkt zeer groot (voor de liefhebbers: zowel op internal consistency als op interrater reliability).

Mooi! Wij (onze PhD studenten) zijn ook bezig geweest met observatie-instrumenten, ook gebaseerd op de TPACK Rubric, maar op de een of andere manier komen wij op uitgebreidere instrumenten. Is dat erg? Misschien niet als je veel data wil verzamelen, maar het invullen van een uitgebreid observatie-instrument tijdens een observatie kan lastig zijn. We zullen onze instrumenten testen en vergelijken met de resultaten en ideeen van Judi en Mark!

---
Een paar presentaties later luister ik naar Mete Akcaoglu van Michigan State University die vertelt over een TPACK Rubric die hij samen met Kristen Kereluik heeft ontwikkeld om lesplannen te beoordelen. Zij gebruiken een andere versie dan die van Judi en Mark, daarom bij deze een vermelding, wellicht interessant om te bekijken!
By the way.. als je de "TPACK Commercial" ooit bekeken hebt dan heb je Mete ook al eens gezien!

SITE2010: Ons TPACK Symposium (deel 2)

Tijd voor ons TPACK Symposium! Het symposium is opgedeeld in twee delen,
met in elk deel 3 presentaties. Dit is het verslag van het tweede deel.

De eerste presentatie in dit tweede deel van het symposium is van Douglas Agyei, ook een van onze PhD studenten, die onderzoek doet naar TPACK bij wiskunde in het voortgezet onderwijs in Ghana. Hij heeft de volgende fasering aangebracht in zijn werk met docenten: hij geeft ze eerst een workshop waarin ze informatie krijgen over het werken in docentontwerpteams en over TPACK en hij laat ze voorbeeldmateriaal zien in relatie tot het gebruik van ict bij wiskundeonderwijs. In dit onderzoek blijkt weer dat de context van groot belang is. Bij het nadenken over welke technologieen de docenten zouden kunnen gebruiken ter ondersteuning van hun lesmaterialen heeft hij gekozen voor spreadsheets. In Ghana is het namelijk niet altijd mogelijk om toegang tot internet te hebben of andere meer geavanceerde technologie te gebruiken. Eventueel zou dat op de universiteit nog kunnen tijdens de opleiding, maar als de studenten dan een school in gaan hebben ze die mogelijkheden over het algemeen niet...

Na de workshop werken de docenten in opleiding 5 weken lang docentontwerpteams, waarin ze een onderwerp bedenken en lessen daarover ontwerpen en ontikkelen lessen. Deze lessen worden eerst aan collega's gepresenteerd, daana gaan ze met leerlingen aan de slag. Douglas beoordeeld de lesplannen, observeert in de praktijk en maakt ook gebruik van de TPACK questionnaire. Wat hij ziet uit zijn resultaten is dat de TPACK van de docenten inderdaad groeit, maar dat er wel een verschil zitten tussen de resultaten op de TPACK survey, de lesplannen en het daadwerkelijk lesgeven in de klas.. De zelfingeschatte score op de TPACK survey is hoger dan de score die ze krijgen op basis van hun lesplannen en die score is weer hoger dan de score die ze krijgen op basis van de observatie van hun daadwerkelijke TPACK-lespraktijk.. Dit benadrukt weer het belang om meerdere instrumenten te gebruiken om een goed beeld te krijgen!

Na Douglas mag ik zelf presenteren over het onderzoek dat ik samen met mijn collega's Joke Voogt en Bart Ormel van de UT, Chantal Velthuis van de Hogeschool Edith Stein en Jo Tondeur van de Universiteit Gent uitvoer. Wat wij hebben gedaan is het vertalen van de TPACK Survey, dit combineren met een door ons vertaalde versie van STEBI (self-efficacy in relatie tot het lesgeven van natuur- en techniek) en dit afnemen bij pabostudenten. Onze eerste resultaten zijn interessant, maar wel voorlopig, omdat we de vragenlijst nog maar bij 1 pabo hebben af kunnen nemen. Maar met 168 ingevulde vragenlijsten kunnen we in ieder geval al wel concluderen dat onze vragenlijst goed gebruikt kan worden en dat er samenhang lijkt te zijn tussen het gevoel van bekwaamheid en het zelfingeschatte niveau van TPACK. Wat ook blijkt (en daar willen we de komende tijd zeker verder mee aan de slag) is dat wat wij "TPACK Leadership" noemen expliciet terugkomt als belangrijke factor. Iemand die TPACK Leadership heeft zou je kunnen omschrijven als iemand die zich zo bekwaam/vertrouwd voelt op het gebied van ict in het onderwijs dat hij collega's/medestudenten kan helpen en stimuleren om er ook verder mee aan de slag te gaan. Zie de presentatie voor meer details..

Aan het eind van dit tweede deel krijgt David Gibson het woord. Op basis van de presentaties van vandaag concludeert hij onder andere dat we voorzichtig moeten zijn met "self-reported measurement", omdat we uit de onderzoeken zien dat de zelfingeschatte score vaak hoger is dan wat mensen in de praktijk laten zien. Verder is het goed dat er aandacht besteed wordt aan het meten van TPACK en aan de betrouwbaarheid van instrumenten, maar er zou ook veel meer aandacht moeten zijn voor de validiteit van de instrumenten en voor een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden.

David geeft verder aan dat het uiteindelijk de bedoeling is van een model (en dus ook van het TPACK model) is dat je een beeld krijgt van waar je naar toe wilt en dat geeft het TPACK model op een relatief simpele manier. Er is in toekomstig onderzoek wel meer aandacht nodig voor de overlappende gebieden binnen het model EN hoe je daar in de lerarenopleiding rekening mee houdt. Want het lijkt erop dat de studenten die de lerarenopleiding binnen komen steeds beter overweg kunnen met technologie, maar om het te gebruiken in de les is een heel ander verhaal.

SITE2011: Het TPACK Symposium (deel 1)

Tijd voor ons TPACK Symposium! Het symposium is opgedeeld in twee delen,
met in elk deel 3 presentaties. Dit is het verslag van het eerste deel.

De eerste presentatie is van Tae Shin van de Universith of Central Missouri. Hij heeft samen met Punya en Matt een literatuurstudie gedaan naar het meten van TPACK, waarover de laatste tijd steeds meer te vinden is. Tae en collega's hebben daarbij met name gekeken naar validiteit en betrouwbaarheid. Er zijn verschillende soorten instrumenten: vragenlijsten, interviews, observaties. Wat opvalt is dat er bij de beschrijving van de meeste instrumenten geen aandacht besteed wordt aan het beschrijven van de validiteit van het instrument. Over betrouwbaarheid wordt wel af en toe gerapporteerd, maar met name als het gaat over vragenlijsten, niet bij observaties en interviews. De conclusie van Tae: Over het meten van TPACK wordt veel geschreven, maar over het algemeen is er in de wetenschappelijke literatuur nog weinig te vinden over valide en betrouwbare instrumenten...

De tweede presentatie wordt gegeven door Evrim Baran en Wei Wang van Iowa State University, waar zij samen met Denise Schmidt en Ann Thompson werken aan het onderzoek rondom de TPACK Survey. Deze TPACK Survey is ontstaan rondom het vak Instructional Technology dat gegeven wordt aan wat wij beginnende pabostudenten zouden noemen. De studenten maken voor het eerst kennis met ict in het onderwijs. Bij Iowa State willen ze graag over een lagere periode meten en doen dat als volgt: voordat het vak begint nemen ze de TPACK Survey af, daarna gaan ze in de klas observeren wat de studenten doen met leerlingen en wordt er een interview afgenomen. Na een bepaalde periode wordt de survey nog een keer afgenomen en wordt er weer geobserveerd en uiteindelijk wordt de survey voor een derde keer afgenomen. Tot nu toe heeft het vak Instructional Technology vier keer gelopen en hebben ze ook vier keer de TPACK Survey af kunnen nemen bij in totaal 351 studenten. Uit de eerste resultaten blijkt dat de studenten significant gegroeid zijn in alle domeinen van het TPACK model. De observaties zijn nog niet uitgevoerd, omdat ze op dit moment het instrument daarvoor aan het ontwikkelen zijn. Als het goed is komt dat instrument deze zomer beschikbaar.

De derde presentatie mag ik zelf geven namens onze PhD student Ghaida Alayyar. De belangrijkste boodschap? Het meten van TPACK alleen is niet genoeg. Wil je dat leraren (in opleiding) ook echt met ict aan de slag gaan dan moet je niet alleen weten welke kennis ze hebben, je moet ook weten hoe het zit met hun vaardigheden en attitude. En: echt TPACK ontwikkelen doe je pas als je het in de praktijk kan oefenen en toepassen. En dat moet vanaf het begin onderdeel zijn van de lerarenopleiding!

SITE2011: Het TPACK Symposium (introductie)

En dan is het tijd voor ons TPACK Symposium! Het symposium is opgedeeld in twee delen, met in elk deel 3 presentaties. De presentaties worden niet alleen door de mensen in de zaal gevolgd, maar ook door David Gibson die onze "discussant" is. Hij zal alles dus kritisch volgen en aan het eind een aantal vragen stellen.

Voordat we beginnen laat Joke nog even zien wat we vorig jaar tijdens ons TPACK Symposium deden (strategies for teacher development, learning technology by design en how to measure the impact of professional development). Dit jaar gaan we verder in op het meten van TPACK. Hoe doe je dat? Welke instrumenten zijn er? Wat is de kwaliteit van die instrumenten? Vandaar de titel van vandaag: "Where are we and what is needed?". David geeft daarna aan dat we tijdens de presentaties in ieder geval zouden moet letten op "mulitdimensional testing" en op "performance over time". Hij bedoelt daarmee dat we met name zouden moeten kijken naar de overlappende gebieden in het TPACK model en dat we niet een momentopname zouden moeten hebben als we TPACK meten, maar dat we moeten meten over een langere periode.

TPACK: het model wel of niet expliciet met studenten bespreken?

In een van mijn eerdere berichten waar ik verslag deed van een roundtable sessie waar ik bij aanwezig was staat iets waar ik toch nog even op terug wil komen. Degene die de presentatie gaf zei dat het vanuit het gedachtengoed van de bedenkers van TPACK niet de bedoeling is dat je je studenten (in dit geval leraren in opleiding) expliciet les geeft over het TPACK model. Je moet zelf werken volgens de TPACK principes en je moet je studenten ook op die manier aan het werk zetten. Het uitleggen van het model hoort daar niet bij (volgens haar). Zij was daar zelf vanaf gestapt en besprak het model wel met haar studenten.

Ik heb zelf nooit ergens gelezen in een van de artikelen van Punya Mishra en Matt Koehler dat je het model niet zou mogen bespreken en ik kan me ook niet voorstellen dat zij dat zo gezegd of bedoeld zouden hebben. Toch bleef die opmerking in mijn hoofd hangen. Wij doen het namelijk wel, dat model uitleggen. Ik doe het zelf in mijn colleges over ict-gebruik in het onderwijs en onze promovendi en afstudeerders doen het ook tijdens hun onderzoek in de lerarenopleidingen. Het geeft niet alleen duidelijkheid over wat je bedoeld met samenhang en integratie van de verschillende onderdelen, ik vind dat studenten ook best wat achtergrondkennis mogen hebben over modellen en theorieen.

Dus toen ik vanavond Punya nog even sprak heb ik het hem toch nog even gevraagd... mogen we volgens het oorspronkelijke idee achter het TPACK model expliciet aandacht besteden aan het model, of mag je alleen werken volgens het model zonder dat jouw studenten dat op die manier in de gaten hebben? Punya had al wel eerder gehoord dat mensen het opgevat hadden zoals bijvoorbeeld die roundtable-presentator, maar hij en Matt hebben dit nooit zo gezegd. Wel hebben ze beschreven hoe ze met de studenten aan het werk gingen door middel van wat zij "Learning Technology by Design" noemen: leraren in opleiding werken samen in groepjes aan een ict-oplossing voor een probleem uit de prakijk. In de beginjaren van TPACK -ondertussen al weer 5 jaar geleden- vonden zij het a) niet nodig om het model te bespreken omdat het nog niet zo bekend was en b) wilden ze niet met hun eigen model "pronken". Maar nu TPACK in zo'n korte tijd toch redelijk ver geintegreerd is het denken over ict in het onderwijs geeft ook Punya expliciet aandacht aan het model.

En verder is er natuurlijk helemaal geen kwestie van "wel of niet mogen": afhankelijk van jouw eigen ideeen en doelen richt je je onderwijs in op jouw eigen manier. Met of zonder les over TPACK.

SITE2011: ook niet TPACK-gerelateerde presentaties..

Natuurlijk zijn er tijdens de conferentie ook presentaties die niet direct aan TPACK gerelateerd zijn. Maar: ze gaan wel allemaal over ict in het onderwijs. Over deze presentaties hou ik op mijn andere blog een verslag bij. Afgezien van de TPACK SIG heb ik vandaag geen TPACK-presentaties gezien. Zelf wel druk met de laatste voorbereidingen voor het TPACK symposium dat wij mede-organiseren en waar we ook met 3 presentaties vanuit de UT bij aanwezig zullen zijn. Daarover morgen meer!

woensdag 9 maart 2011

SITE2011: TPACK SIG Meeting

De tweede ochtend van SITE begint vroeg.. om 7.45 uur begint de TPACK SIG Meeting. Voorzitters van de SIG: Mark Hofer en Judi Harris (bij ons bekend van de TPACK Activity Types). In de zaal ook de andere bekende "TPACK-ers" en als start krijgen we allemaal de "got TPACK button" :-).

Een paar statistieken: er zijn 378 SIG Members (hier zo'n 35 aanwezig), 1036 Newsletter Subscribers en dit jaar 52 TPACK sessies op SITE (vorig jaar 35). Oftewel: een flinke TPACK-groei!Dan een update over de wiki (http://tpack.org/). Als je op zoek bent naar informatie over TPACK, ga daar dan vooral kijken, je kan er alle informatie vinden over TPACK, verwijzingen naar de laatste artikelen en instrumenten, etc. Daarnaast heeft de SIG een e-mail lijst, Google groups en een Ning groep, maar omdat de meeste mensen elke keer aangeven dat ze liever informatie toegestuurd krijgen dan dat ze informatie gaan halen zijn er verschillende nieuwe mailinglijsten geinitieerd. Wil je ook op de lijst komen, doe dan het volgende (waarbij je dus kan kiezen uit verschillende interessegebieden):


Dan op de agenda: de "Thompson TPACK Awards", genoemd naar Anne Thompson, een van de bekende TPACK mensen. Het idee is dat er awards uitgedeeld worden voor papers die geschreven worden voor de SITE conferentie. De voorzitters van de SIGs moeten altijd reviewers zoeken die de TPACK papers voor de conferentie beoordelen. Daarbij zorgt deze SIG altijd voor 3 reviewers die de papers beoordelen en ze een cijfer van 1 t/m 5 geven. Alle papers die de hoogste beoordeling krijgen, krijgen een award. Een lijst met winnende papers volgt!

dinsdag 8 maart 2011

SITE2011: TPACK in de lerarenopleiding (roundtable)

De eerste TPACK presentatie die ik op SITE volg is de roundtable "Explicitly Addressing TPACK in Preservice Teacher Curriculum" door Mia Kim Williams van de University of Northern Colorado en Keith Wetzel, Teresa Foulger, Todd Kisicki en Lisa Giacumo van Arizona State University.

Het onderzoek dat Mia Willimas en collega's presenteren komt voort uit een bestaande cursus in de lerarenopleiding (po en vo)over het gebruik van ict in het onderwijs waar steeds opnieuw gekeken werd hoe het verbeterd kon worden. De vragen die zij hebben is: Moet je het TPACK model bespreken tijdens de vakken/colleges? Welke kennis van TPACK ontwikkelen studenten? en Welke ervaringen hebben doen studenten met TPACK en hoe beschrijven ze dat?

De vraag Moet je het TPACK model bespreken tijdens de vakken/colleges? is interessant. De presentatoren geven aan dat Koehler en Mishra hebben aangegeven dat je het model niet expliciet aan de orde zou moeten stellen, maar dat de studenten het door "modelling" moeten leren. Modelling wordt hier gezien als aan de ene kant een goed voorbeeld van de lerarenopleiders en aan de andere kant door actief bezig te zijn met het zelf ontwerpen en ontwikkelen van materiaal dat ondersteund wordt door ict.

Wat in dit project gebeurt is dat de studenten de TPACK Survey moeten invullen, daarna krijgen ze informatie over het TPACK model en discussieren daarover. Na de discussie moeten ze een mini-teach les voorbereiden en geven aan mede-studenten waarbij ze een toegewezen ict-toepassing moeten gebruiken. De studenten moeten zelf reflecteren op hun eigen les. Onderdeel van deze reflectie is dat ze moeten aangeven wat de meerwaarde van de technologie kan zijn. Het idee is dat je op deze manier tot TPACK kan komen en dat je ookkan zien of studenten meer richting TPK of TCK zitten  Tot slot wordt weer de TPACK Survey afgenomen. Naast begeleiding van de docenten is er een wiki die ze "erven" van de studenten van vorig jaar. Deze wiki mag verder aangevult of aangepast worden. De wiki blijft beschikbaar voor alle studenten (ook die van de vorige jaren), waardoor de wiki steeds verder groeit. De studenten zijn positief over deze manier van werken en ze leren niet alleen TPACK-gerelateerde kennis, maar ook 21st century skills zoals creativiteit, samenwerken en probleemoplossen.

Tijdens de discussie over de leraren in opleiding basisonderwijs blijkt dat deze studenten zich vooral in het begin onzeker voelen over alle onderdelen in het model en dat het wel beter wordt, maar dat ze op zoek zijn naar manieren om dit beter voor elkaar te krijgen. Ik vertelde ze over het werk van onze promovenda Ghaida Alayyar die haar studenten in groepjes aan het werk zet, waarbij elke student een specifieke T, P of C-rol krijgt. Dit lijkt goed te werken in relatie tot de groei in TPACK voor de hele groep. Wat zij zelf nu voor het eerst proberen (en wat Ghaida ook al vanaf het begin doet) is om hetgeen wat zij in de mini-teach les doen met hun medestudenten ook daarna doen in een echte klassituatie. Dit zorgt voor meer ervaring en daardoor meer zelfvertrouwen. Een vraag uit het publiek is of de studenten ook een lesplan moeten inleveren dat beoordeelt wordt om te kijken of het ook echt beklijft. Dat wordt inderdaad gedaan, maar daar zijn nog niet veel resultaten van bekend helaas.

Mijn conclusie uit deze roundtable is: ja, bespreek het TPACK model met je studenten, maar combineer het met een (authentiek) probleem uit de praktijk wat je in groepjes moet oplossen. Probeer je oplossing uit in een "veilige" omgeving, waarna je met eventuele aanpassingen aan de slag gaat in een echte klas. Geen nieuwe informatie, maar wel een bevestiging van onze ideeen tot nu toe.

vrijdag 4 maart 2011

SITE2011: TPACK in Nashville

Het is 4 maart en ik ben net gearriveerd in Nashville waar dit jaar de jaarlijkse SITE Conferentie plaatsvindt. Vorig jaar was er ook naar deze conferentie en toen heb ik over verschillende presentaties waar ik aanwezig was een bericht op deze blog geplaatst. Dat zal ik dit jaar ook proberen te doen.

Tijdens de conferentie mag ik zelf twee presentaties over TPACK verzorgen (en daarnaast een over Taaltreffers, de serious game rondom woordenschat in het basisonderwijs). De eerste TPACK presentatie van Joke Voogt, Bart Ormel, Chantal Velthuis (Hogeschool Edith Stein), Jo Tondeur (Universiteit Gent) en mezelf gaat over het (vragenlijst)onderzoek onder pabostudenten naar ict-gebruik bij natuur en techniek in het basisonderwijs. Daarover later dus meer. Ook zal ik namens Ghaida Alayyar, een van onze PhD studenten, een presentatie geven over haar TPACK-onderzoek in Koeweit.

Als ik het programma zo bekijk kan ik een hele week van 's morgens vroeg tot 's avonds laat wel terecht hier.. Ik zal proberen om via deze weblog verslag te leggen van alle TPACK-gerelateerde presentaties.